logo

Όροι και Προυποθέσεις

Κανόνες μεταφοράς επιβατών της
ART TOUR

1. Γενικοί Όροι:Στον Κανονισμό χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι:

1.1. Ώρα αναχώρησης:Η ώρα που αναγράφεται στο εισιτήριο, καθώς η νωρίτερη δυνατή ώρα αναχώρησης του λεωφορείου, αλλά που μπορεί να αλλάξει για μεταγενέστερη ώρα για διάφορους λόγους, πέρα από τον έλεγχο του μεταφορέα.

1.2. Απόκλιση από το δρομολόγιο κίνησης:Απόκλιση από το δρομολόγιο κίνησης θεωρείται ο χρόνος, που υπερβαίνει κατά περισσότερο από 10% του συνολικού προγραμματισμένου χρόνου του δρομολογίου, αλλά όχι λιγότερο από μία ώρα.

1.3. Έκπτωση:Η μείωση της τιμής, που παραχωρείται σε ορισμένες κατηγορίες επιβατών, όπως και στις περιπτώσεις διαφόρων δραστηριοτήτων προώθησης και ειδικές καταστάσεις.

1.4. Αποσκευές:Τα είδη που προορίζονται για προσωπική χρήση των επιβατών, πρέπει είναι συσκευασμένα σε σάκους και βαλίτσες.

1.5. Εισιτήριο:Συμβόλαιο μεταξύ του επιβάτη και του μεταφορέα, το οποίο δίνει το δικαίωμα στον επιβάτη να χρησιμοποιεί το δρομολόγιο με λεωφορείο μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία καταχωρημένα στο εισιτήριο (όνομα του επιβάτη, επώνυμο, διαδρομή του ταξιδιού, ημερομηνία και ώρα).

1.6. Καθυστέρηση:Βλέπε απόκλιση από το δρομολόγιο κίνησης (1.2.)

1.7. Φορτίο:Είδη προσωπικής χρήσης, τα οποία δεν είναι συσκευασμένα σε τσάντες και βαλίτσες, ή άλλα αντικείμενα, τα οποία δεν προορίζονται για προσωπική χρήση (προϊόντα, εμπορεύματα, εμπορευματοκιβώτια κ.α. αντικείμενα).

1.8. Χρονοδιάγραμμα:Πρόγραμμα εκτέλεσης των δρομολογίων, στο οποίο καθορίζονται η κίνηση, οι στάσεις και τα σημεία στη διαδρομή του λεωφορείου (οχήματος μεταφοράς), καθώς και η διέλευση από τα σύνορα αλλά και οι μέρες και ο χρόνος εκτέλεσης των δρομολογίων.

1.9. Διαδρομή:Προεπιλεγμένος δρόμος κίνησης του οχήματος μεταφοράς, μεταξύ του τόπου αναχώρησης και του τόπου άφιξης.

1.10. Μεταφορέας:Η εταιρεία, η οποία κατόπιν αίτησης ή σύμβασης με τον επιβάτη ή επί άλλης νομικής βάσης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη μεταφορά.

1.11. Επιβάτης:Πρόσωπο, το οποίο σύμφωνα με το συμβόλαιο (το εισιτήριο) ή επί άλλης νομικής βάσης χρησιμοποιεί το όχημα μεταφοράς για ταξίδι ή μεταφορά αποσκευών και επίσης, χρησιμοποιεί άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από το μεταφορέα.

1.12. Ώρα άφιξης:Ο χρόνος άφιξης των λεωφορείων στη συγκεκριμένη πόλη, που αναγράφεται ενδεικτικά, με βάση τις εκτιμήσεις για το πόσος χρόνος χρειάζεται για να διανυθεί η αντίστοιχη απόσταση στο δρόμο, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη την αναμονή για τον έλεγχο και την διέλευση των συνόρων, αλλά και περιστάσεις ταξιδιού.  Ο χρόνος μπορεί να αλλάξει και για απρόβλεπτους λόγους, πέραν του ελέγχου του μεταφορέα.

2. Ισχύς των κανόνων:

2.1. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του επιβάτη και του μεταφορέα και εφαρμόζονται στις μεταφορές με τα λεωφορεία της ART TOUR. Για εισιτήρια, που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια προωθητικών δράσεων είναι δυνατόν να ισχύουν ειδικοί κανόνες, για τους οποίους ο επιβάτης ενημερώνεται ξεχωριστά και οι οποίοι αναφέρονται πάνω στο εισιτήριο, που αγοράστηκε κατά τη διάρκεια της καμπάνιας. Εάν στους ειδικούς κανόνες καθορίζεται άλλος τρόπος, σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται αυτοί οι διευκρινιστικοί κανόνες.

2.2. Σε περίπτωση εισαγωγής στους κανόνες μεταφοράς επιβατών, οποιωνδήποτε αλλαγών, για εισιτήρια που αγοράστηκαν νωρίτερα, ισχύουν οι κανόνες που ίσχυαν κατά το χρόνο αγοράς του εισιτηρίου.

2.3. Το απόσπασμα από τους κανόνες που αναγράφεται στο πίσω μέρος του εισιτηρίου έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα. Εάν οι πληροφορίες στο εξώφυλλο διαφέρουν από τις πληροφορίες των βασικών κανόνων μεταφοράς επιβατών, λόγω οποιωνδήποτε αλλαγών, οι μοναδικές σωστές είναι οι καταχωρημένοι κανόνες στην ιστοσελίδα www.arttour.gr

2.4. Σε περίπτωση ιδιαιτεροτήτων στη νομοθεσία των διάφορων χωρών, διαφορετικοί κανόνες μπορεί να μην είναι αποδεκτοί για όλες τις χώρες, σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό επισημαίνεται ξεχωριστά.

3. Κανόνες κατά τη διάρκεια ταξιδιού:

3.1. Ευθύνη του επιβάτη είναι να κρατήσει το εισιτήριο μέχρι το τέλος του ταξιδιού και να το παραδίδει στις υπηρεσίες συνοριακού, οδικού και εσωτερικού ελέγχου.

3.2. Ο επιβάτης υποχρεούται να προσέλθει στον τόπο αναχώρησης των λεωφορείων, που αναφέρεται στο εισιτήριο και να εγγραφεί από τον ταξιδιωτικό συνοδό τουλάχιστον 30 λεπτά για τις διεθνείς και 15 λεπτά για τις εσωτερικές γραμμές, πριν από την ώρα αναχώρησης που αναφέρεται στο εισιτήριο.

3.3. Ο μεταφορέας εξασφαλίζει στάσεις τουλάχιστον κάθε 4,5 ώρες και εφόσον αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών και των αποσκευών τους.

3.4. Η ώρα άφιξης και η ώρα αναχώρησης για όλες τις στάσεις, που δεν αποτελούν σημεία εκκίνησης – τερματισμού, μπορούν να διευκρινίζονται στα εκδοτήρια εισιτηρίων της ART TOUR, ή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στο εισιτήριο.

3.5. Οι παράμετροι των τριών μονάδων αποσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνουν 1 τεμάχια χειραποσκευές με βάρος μέχρι 10 κιλά και 2 τεμάχια κανονικές αποσκευές διαστάσεων 55cm x 40cm x 20cm, στο θάλαμο αποσκευών του λεωφορείου, μέχρι 20 κιλά έκαστη. Οι διαστάσεις των χειραποσκευών, που μπορούν να βρίσκονται στο θάλαμο επιβατών του λεωφορείου μαζί με τον επιβάτη δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 20cm х 20cm х 30cm. Όλα τα τιμαλφή πρέπει να μεταφέρονται στις χειραποσκευές.

3.6. Πρόσθετες αποσκευές ή φορτίο γίνεται δεκτό προς μεταφορά μόνο σε περίπτωση ελεύθερου χώρου στο χώρο αποσκευών του λεωφορείου και έναντι ξεχωριστής χρέωσης. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά των αποσκευών και φορτίων και τις τιμές είναι προσβάσιμες στα εκδοτήρια εισιτηρίων της ART TOUR, στα λεωφορεία ή στην ιστοσελίδα www.arttour.gr

3.7. Μεταφέροντας αποσκευές και φορτία στο χώρο αποσκευών του λεωφορείου ο μεταφορέας ευθύνεται μόνο για την εισαγωγή των μονάδων αποσκευών ή φορτίου, αλλά δεν εγγυάται την ακεραιότητά τους και την απόδοσή τους. Για τη φύλαξη των χειραποσκευών ευθύνεται ο ίδιος ο επιβάτης.

3.8. Εάν ο επιβάτης προσέλθει για αναχώρηση σε κατάσταση μέθης, συμπεριφέρεται ακατάλληλα ή δεν έχει τα απαιτούμενα για τη διέλευση των συνόρων έγγραφα, ο μεταφορέας έχει το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση για την εκτέλεση της μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή, ο επιβάτης δεν επιτρέπεται να ταξιδέψει. Ο ταξιδιωτικός συνοδός σημειώνει στο εισιτήριο το λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Επιβάτης με ένα τέτοιο εισιτήριο, σε περίπτωση αξιώσεων, απευθύνεται προς τα εκδοτήρια εισιτηρίων της ART TOUR για την εξέταση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

3.9. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στους επιβάτες απαγορεύεται:

3.9.1. Η μεταφορά ζώων, ουσιών και αντικειμένων, επικίνδυνων για τη ζωή και την υγεία του ανθρώπου, όπως και ουσιών και αντικειμένων, που μπορούν να επιφέρουν ζημιές στις αποσκευές των άλλων επιβατών

3.9.2. Η χρήση οινοπνευματωδών ποτών και ναρκωτικών ουσιών

3.9.3. Το κάπνισμα στο θάλαμο και στην τουαλέτα του λεωφορείου

3.9.4. Συμπεριφορά η οποία παρεμποδίζει την εργασία του προσωπικού του λεωφορείου ή ενοχλεί τους υπόλοιπους επιβάτες

3.9.5. Να βάζουν τα πόδια επάνω στα καθίσματα και να κλείνουν το διάδρομο μεταξύ των καθισμάτων του λεωφορείου

3.10. Εάν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με τον επιβάτη προκύψουν προβλήματα με τις κρατικές αρχές, ή ο επιβάτης παραβιάζει τους κανόνες μεταφοράς, το προσωπικό του λεωφορείου έχει το δικαίωμα να κατεβάσει το συγκεκριμένο επιβάτη από το λεωφορείο και/ή να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των κρατικών αρχών. Στην περίπτωση αυτή η τιμή του εισιτηρίου δεν επιστρέφεται.

3.11. Ειδικοί κανόνες:

3.11.1. Οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να φορούν τη ζώνη ασφαλείας, αν το λεωφορείο είναι εξοπλισμένο με αυτές

3.11.2. Στις θέσεις με αριθμούς από 1 έως 4 επιτρέπεται να κάθονται μόνο άτομα άνω των 14 ετών

3.11.3. Παιδιά κάτω των 14 ετών μπορούν να ταξιδεύουν μόνο εφόσον συνοδεύονται από ενήλικα

3.11.4. Παιδιά ηλικίας έως 12 ετών ταξιδεύουν με έκπτωση 50% από την τιμή του εισιτηρίου στις γραμμές εξωτερικού, αλλά με δικαίωμα καθίσματος

3.12. Εάν ο επιβάτης αποβιβαστεί από το λεωφορείο χωρίς από το προσωπικό του λεωφορείου να δηλωθεί στάση για ξεκούραση ή δεν προσέλθει έως 3 λεπτά μετά το τέλος του χρόνου στάσης για ξεκούραση που ανακοινώθηκε, ο μεταφορέας δεν ευθύνεται για την παραμονή του επιβάτη εκτός του λεωφορείου.

4. Αγορά και επιστροφή εισιτηρίου, τροποποίηση των καταχωρημένων σε αυτό στοιχείων:

4.1. Ο μεταφορέας ευθύνεται μόνο για τη μεταφορά του επιβάτη στον τόπο που αναφέρεται στο εισιτήριο. Στην αξία του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται η ασφάλιση για τις αποσκευές του επιβάτη, ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να συναφθεί ξεχωριστά σε ασφαλιστική εταιρεία.

4.2. Αν το εισιτήριο αγοράστηκε με έκπτωση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να έχετε μαζί σας έγγραφο, που επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της εφαρμογής έκπτωσης. Αν στο δρομολόγιο προβλέπονται εκπτώσεις για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (παιδιά, νέους, άτομα άνω των 59 ετών), η έκπτωση εφαρμόζεται σύμφωνα με την ηλικία κατά τη στιγμή του πρώτου ταξιδιού.

4.3. Εάν τα στοιχεία που καταγράφονται στο εισιτήριο δεν αντιστοιχούν στις παραμέτρους του δρομολογίου ή των εγγράφων, που δόθηκαν από τους επιβάτες, ο επιβάτης δεν έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει το ταξίδι ή πρέπει να χρεωθεί επιπλέον, για την τροποποίηση των στοιχείων στο εισιτήριο έως τα πραγματικά.

4.4. Όλα τα καθίσματα στο λεωφορείο είναι εξίσου άνετα. Εάν είναι απαραίτητο, ο μεταφορέας έχει το δικαίωμα, χωρίς εκ των προτέρων προειδοποίηση να αλλάζει την αναγραφόμενη στο εισιτήριο θέση.

4.5. Με επιπλέον χρέωση 20% του αντίτιμου του εισιτηρίου είναι δυνατή ή αλλαγή του ονόματος ή του επωνύμου του επιβάτη (μέχρι το πρώτο ταξίδι), διατηρώντας τις υπόλοιπες παραμέτρους (διαδρομή, τελευταίος σταθμός του ταξιδιού, κατεύθυνση και κατηγορία τιμολογίων). Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στα εκδοτήρια εισιτηρίων της ART TOUR.

4.6. Μέχρι το χρόνο του πρώτου ταξιδιού στο εισιτήριο μέσα σε μια διαδρομή μπορεί να αλλάξει ο τόπος αναχώρησης/άφιξης. Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στα εκδοτήρια εισιτηρίων της ART TOUR. Εάν το τροποποιημένο εισιτήριο κοστίζει περισσότερο, ο επιβάτης υποχρεούται να πληρώσει τη διαφορά. Εάν το αναθεωρημένο εισιτήριο έχει χαμηλότερη τιμή, τότε η διαφορά δεν επιστρέφεται.

4.7. Η αλλαγή της ημερομηνίας αναχώρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί έως 48ώρες πριν από το ταξίδι αυτό.

4.8. Αντίγραφα των απολεσθέντων εισιτηρίων δεν χορηγούνται.

4.9. Σε περίπτωση εισιτηρίου μετ΄ επιστροφής με ανοικτή ημερομηνία επιστροφής ο επιβάτης υποχρεούται να επιβεβαιώσει την επιθυμούμενη από αυτόν ημερομηνία ταξιδιού τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία και την ώρα ταξιδιού, και για τις περιόδους από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι τις 15 Ιανουαρίου και από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, άλλα και σε περιόδους γιορτών, η επιβεβαίωση πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 72 ώρες πριν από το συγκεκριμένο ταξίδι.

4.10. Οι εκ των προτέρων κρατήσεις μέσω τηλεφώνου ισχύουν το αργότερο 24 ώρες πριν από την αναχώρηση του λεωφορείου από την αρχική στάση και για τις περιόδους από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι τις 15 Ιανουαρίου και από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου άλλα και σε περιόδους γιορτών , οι κρατήσεις ισχύουν το αργότερο έως 48 ώρες πριν από την ημερομηνία και την ώρα αναχώρησης του λεωφορείου από την αρχική στάση.

5. Ακύρωση του εισιτηρίου:

5.1. Ακύρωση του εισιτηρίου πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την αναχώρηση του λεωφορείου. Μόνο για εισιτήρια που ακυρώθηκαν εγκαίρως πληρώνονται αποζημιώσεις. Αποζημίωση επιτρέπεται μόνο για το πλήρες εισιτήριο ή για την επιστροφή. Επιτρέπεται ακύρωση μόνο στο ταξίδι στην πρώτη κατεύθυνση σε περίπτωση εισιτηρίου μετ’ επιστροφής.

5.2. Ακύρωση εισιτηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί:

5.2.1. Στα εκδοτήρια εισιτηρίων της ART TOUR όπου αγοράστηκε το εισιτήριο

5.2.2. Σε ακραίες περιπτώσεις, όταν ο επιβάτης δεν είναι σε θέση να προσέλθει στον τόπο αναχώρησης ή στο εκδοτήριο εισιτηρίων της ART TOUR

5.3. Τρόπος καταβολής αποζημίωσης για δρομολόγιο που δεν χρησιμοποιήθηκε:

5.3.1. Σε περίπτωση αχρησιμοποίητου εισιτηρίου, ο επιβάτης που επιθυμεί να του επιστραφεί το ποσό που πλήρωσε, υποβάλλει γραπτή αίτηση επιστροφής του ποσού και αναφέρει τους λόγους ακύρωσης του ταξιδιού και στην αίτηση αναφέρει υποχρεωτικά και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να του κατατεθεί το ποσό. Για ηλεκτρονικά εισιτήρια – το ποσό επιστρέφεται στο λογαριασμό της κάρτας, από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά του εισιτηρίου. Η αίτηση υποβάλλεται στο εκδοτήριο εισιτηρίων της ART TOUR από το οποίο αγοράστηκε παραδίδοντας το εισιτήριο με την εγκαίρως διατυπωμένη ακύρωση, ταμειακή απόδειξη και αστυνομική ταυτότητα (διαβατήριο ή άδεια οδήγησης).

5.3.2. Η αποζημίωση λαμβάνεται εντός 30 ημερών στον τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει ο επιβάτης /για εισιτήρια που εκδόθηκαν από ταμειακές συσκευές ή υποδείγματα εισιτηρίων/ ή στο λογαριασμό, από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά του εισιτηρίου /για ηλεκτρονικά εισιτήρια/.

5.3.3. Αποζημιώσεις για ταξίδι που δεν πραγματοποιήθηκε ή ακύρωση του ταξιδιού δεν πληρώνονται τοις μετρητοίς.

6. Ακύρωση ταξιδιού:

6.1. Για ακύρωση ταξιδιού θεωρείται η επιστροφή του εισιτηρίου πριν την ημερομηνία και την ώρα ταξιδιού. Σε αυτήν την περίπτωση στον επιβάτη είναι δυνατή η επιστροφή των ακόλουθων ποσών:

- Σε περίπτωση ακύρωσης, που πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία του ταξιδιού – 80% από την τιμή του εισιτηρίου

- Σε περίπτωση ακύρωσης, που πραγματοποιήθηκε λιγότερο 24 ώρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, ποσά δεν επιστρέφονται.

6.2. Μετά την αναχώρηση του λεωφορείου χρηματικά ποσά για το αχρησιμοποίητο εισιτήριο δεν επιστρέφονται. Η μόνη εξαίρεση γίνεται αν ο επιβάτης κατά τη διάρκεια του μήνα μετά την αναχώρηση του λεωφορείου προσκομίσει στα εκδοτήρια εισιτηρίων του ART TOUR δικαιολογητικό ότι ο λόγος που δεν χρησιμοποιήθηκε το εισιτήριο είναι ατύχημα, σοβαρή ασθένεια ή θάνατος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το εισιτήριο που δεν χρησιμοποιήθηκε είναι δυνατόν να μετακινηθεί για μεταγενέστερη ημερομηνία. Να ακυρωθεί το εισιτήριο αυτό και να ληφθεί αποζημίωση για αυτό είναι αδύνατον.

6.3. Εάν το δρομολόγιο ματαιώθηκε με υπαιτιότητα του μεταφορέα επιστρέφεται 100% από την αξία του εισιτηρίου.

7. Τρόπος εξέτασης αιτημάτων:

7.1. Απαιτήσεις για απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα κίνησης εξετάζονται και υπόκεινται σε αποζημίωση μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες προκύπτουν από υπαιτιότητα του μεταφορέα.

7.2. Καταγγελίες και αξιώσεις από τους επιβάτες, που αφορούν το ταξίδι θα πρέπει να απευθύνονται προς την εταιρεία – μεταφορέα, η οποία εκτέλεσε το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Ο επιβάτης μπορεί να μάθει τη διεύθυνση στο εκδοτήριο εισιτηρίων από το οποίο αγόρασε το εισιτήριο ή στην ιστοσελίδα www.arttour.gr . Ευθύνη για την ποιότητα των μεταφορών φέρει εξ ολοκλήρου η εταιρεία – μεταφορέας. Σε ακραίες περιπτώσεις οι καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε αντιπροσωπεία της ART TOUR εντός 1 μήνα από την ημερομηνία εκτέλεσης του δρομολογίου  ή στο κεντρικό μας γραφεί Ακτή Κονδύλη 62- Πειραιάς. Οι καταγγελίες εξετάζονται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του εκάστοτε ταξιδιού.

7.3. Σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση στην αναχώρηση κατά την εκτέλεση του δρομολογίου από υπαιτιότητα του μεταφορέα, υπάρχουν δύο επιλογές: στην πρώτη ο επιβάτης επιλέγει να πραγματοποιήσει το ταξίδι – σε αυτήν την περίπτωση αξιώσεις για την καθυστέρηση πριν το ταξίδι και στον τόπο άφιξης δεν γίνονται αποδεκτές. Εάν ο επιβάτης αποφασίσει να μη χρησιμοποιήσει το δρομολόγιο, τότε είναι αναγκαίο να ενεργήσει σύμφωνα με το σημείο 6 αυτών των κανόνων.

7.4. Αναγκαστικές στάσεις για τεχνικούς λόγους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού:

7.4.1. Εάν το ταξίδι διεκόπη από υπαιτιότητα του μεταφορέα και ο ίδιος δεν μπορεί να εξασφαλίσει μεταβίβαση σε άλλο λεωφορείο του μεταφορέα, στον επιβάτη, σε περίπτωση άρνησης συνέχισης του ταξιδιού, καταβάλλεται αποζημίωση για το υπόλοιπο της απόστασης του ταξιδιού, σύμφωνα με την αξία του αγορασθέντος εισιτηρίου ή ο μεταφορέας αποζημιώνει τον επιβάτη με εισιτήριο για άλλο λεωφορείο (ή τρένο, εάν στη συγκεκριμένη διαδρομή δεν υπάρχουν δρομολόγια λεωφορείων) μέχρι τον τόπο που αναγράφεται στο εισιτήριο του μεταφορέα.

7.5. Ευθύνη του επιβάτη είναι να μάθει όλες τις σχετικές πληροφορίες πριν από την αγορά του εισιτηρίου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, που σχετίζονται με την εκτέλεση του δρομολογίου, την ακριβή διαδρομή, τις προσβάσιμες πληροφορίες στο λεωφορείο, τα απαραίτητα έγγραφα διέλευσης των συνόρων κ.λπ. Οι πληροφορίες αυτές, εφόσον εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του μπορεί να δώσει και ο υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών, προφορικώς στα εκδοτήρια εισιτηρίων της ART TOUR .

7.6. Ευθύνη του επιβάτη είναι να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται στο εισιτήριο, αμέσως μετά την παραλαβή του εισιτηρίου. Οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το σημείο 4 του παρόντος κανονισμού.

7.7. Τα δρομολόγια και τα χρονοδιαγράμματα στα εισιτήρια και το ενημερωτικό υλικό αναγράφονται σύμφωνα με το πρόγραμμα και εντός των δυνατοτήτων του λεωφορείου να συμμορφώνεται και να εφαρμόσει αυτό το χρονοδιάγραμμα κίνησης αλλά ο μεταφορέας δεν εγγυάται την εφαρμογή του. Ο μεταφορέας έχει το δικαίωμα να αλλάζει ή ακυρώνει δρομολόγια ή χρονοδιαγράμματα κίνησης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

7.8. Ο μεταφορέας δεν ευθύνεται:

7.8.1. Για απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα, για την μη έγκαιρη εύρεση οχήματος, για τις συνέπειες που προκύπτουν λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων (που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε καιρικές συνθήκες, οδική συμφόρηση, ενέργειες των κρατικών αρχών κ.λπ., καθώς επίσης και ενέργειες των ίδιων των επιβατών, που επηρεάζουν την εκτέλεση των δεσμεύσεων) ή άλλες περιστάσεις (τεχνική βλάβη του λεωφορείου στο δρόμο προς τον τόπο τερματισμού του δρομολογίου, τις οποίες ο μεταφορέας, παρά τα μέτρα που έχει λάβει, δεν μπόρεσε να προβλέψει και αποτρέψει.

7.8.2. Για τυχόν ζημιές, που προέκυψαν για τον επιβάτη, λόγω της απόκλισης από το χρονοδιάγραμμα κίνησης, εκτός από τις περιπτώσεις παραλείψεων και εσκεμμένη εκ προθέσεως μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ μέρους της εταιρείας – μεταφορέα.

7.8.3. Για οποιαδήποτε μη πραγματοποιηθείσα μεταβίβαση σε παντός είδους μεταφορές ή συγκοινωνίες, λόγω απόκλισης από το χρονοδιάγραμμα κίνησης, με εξαίρεση της μεταβιβάσεις, που αναφέρονται στο εισιτήριο της ART TOUR. Εάν ο επιβάτης δεν καταφέρει να μεταβιβαστεί σε αναγραφόμενη στο εισιτήριο μεταφορά, η ART TOUR παρέχει στον επιβάτη εναλλακτικό μέσο μεταφοράς.

7.8.4. Για οποιεσδήποτε ζημιές, που προκύπτουν για τον επιβάτη, λόγω εγκληματικών δραστηριοτήτων οποιουδήποτε ιδιώτη (συμπεριλαμβανομένων και των άλλων επιβατών, των συμμετεχόντων στην κυκλοφορία ή του προσωπικού του λεωφορείου).

7.8.5. σε περίπτωση προβλημάτων, που προέκυψαν για τους επιβάτες με κρατικές αρχές, σχετικά με τα έγγραφά τους (διαβατήριο, θεωρήσεις, ασφάλιση κ.λπ.) ή σχετικά με το περιεχόμενο των αποσκευών των επιβατών

7.8.6. Για εγκαταλειμμένα ή ξεχασμένα αντικείμενα στην καμπίνα του λεωφορείου.

8. Online πώληση εισιτηρίων:

8.1. Κάθε πελάτης μπορεί να αγοράσει εισιτήριο του, μέσω αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος της ART TOUR.  Για την αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου δεν απαιτείται εγγραφή.

8.2. Μετά από την επιλογή δρομολογίου, προορισμού, συμπλήρωση των στοιχείων και την επιλογή θέσης, στο σχεδιάγραμμα του λεωφορείου το εισιτήριο τηρείται για 15 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτών των 15 λεπτών αναμονής το σύστημά μας περιμένει την πληρωμή και επιβεβαίωση πληρωμής του εισιτηρίου.

8.3. Μετά την επιτυχή πληρωμή του εισιτηρίου ο πελάτης λαμβάνει το εισιτήριο με μια από τις 4 διαθέσιμες επιλογές:

-Με τον κωδικό που εμφανίζεται και την ταυτότητα/διαβατήριο παίρνει το εισιτήριο του από τα γραφεία μας

-Με άμεση εκτύπωση του εισιτηρίου

-Με λήψη του εισιτηρίου σε pdf αρχείο

-Με e-mail στην αναγραφόμενη από εσάς ηλεκτρονική διεύθυνση

8.4. Σε περίπτωση μη επιτυχούς πληρωμής, μετά την παρέλευση 10 λεπτών, κατά τη διάρκεια των οποίων το σύστημα διατήρησε τις θέσεις, αυτές είναι και πάλι διαθέσιμες για αγορά από κάθε πελάτη.

8.5. Σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού είναι σε ισχύ οι όροι του σημείου 5 και η επιστροφή του ποσού της πληρωμής εισιτηρίου πραγματοποιείται μόνο μέσω τραπέζης.

8.6. Σε περίπτωση αγοράς εισιτηρίου online από την ιστοσελίδα της ART TOUR εσείς συμφωνείτε με αυτούς τους γενικούς όρους.

9. Προστασία των προσωπικών δεδομένων:
9.1. Η ART TOUR τηρεί προσωπικά δεδομένα μόνο για να είναι σε θέση να εξουσιοδοτεί τους πελάτες της κατά την αγορά εισιτηρίου online και να επεξεργάζεται τη συγκέντρωση των bonus πόντων τους από τα ταξίδια.

9.2. Η ART TOUR δε διατηρεί και δεν αποθηκεύει με κανέναν τρόπο πληροφορίες για την πιστωτική/χρεωστική κάρτα Σας, που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά εισιτηρίου online.

9.3. Η ART TOUR λαμβάνει όλα τα τεχνικά μέτρα προστασίας των προσωπικών Σας δεδομένων, που αναγράφονται κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα του μεταφορέα.

9.4. Με την εγγραφή σας συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο με πληροφορίες για νέες υπηρεσίες και προσφορές της εταιρείας.

10. Πρόγραμμα BONUS CARD:

10.1.Το πρόγραμμα της ART TOUR «BONUS CARD” δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης πόντων όταν αγοράζετε εισιτήριο για ταξίδι.

10.2.Για κάθε ταξίδι ο πελάτης συγκεντρώνει συγκεκριμένο αριθμό πόντων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

10.3.Με τη συγκέντρωση ορισμένου αριθμού πόντων ο πελάτης μπορεί να τους χρησιμοποιήσει για την αγορά εισιτηρίου μπόνους. Η τιμή του εισιτηρίου καθορίζεται από τους όρους του προγράμματος.

10.4.Η ART TOUR μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αλλάξει τον αριθμό των πόντων, που συγκεντρώνονται με τα ταξίδια ή τους απαραίτητους πόντους για την έκδοση εισιτηρίου μπόνους.

10.5.Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να παρέχει τον αριθμό της κάρτας πελάτη κατά την αγορά του εισιτηρίου από το εκδοτήριο εισιτηρίων του μεταφορέα.

10.6.Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί τη συγκέντρωση των πόντων του. Οι πόντοι μπορούν να ελέγχονται σε κάθε σε οποιοδήποτε γραφείο της ART TOUR ή τηλεφωνικώς.

10.7.Οι πόντοι μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αγορά εισιτηρίων απλής διαδρομής ή μετ’επιστροφής.

10.8.Σε περίπτωση που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει εισιτήριο μπόνους ο πελάτης πρέπει με ακρίβεια και σαφήνεια να πληροφορήσει για αυτό τον ταμία. Σε περίπτωση που δεν έχει πει εκ των προτέρων στον ταμία και του εκδόθηκε κανονικό εισιτήριο, ο πελάτης οφείλει να το πληρώσει κανονικά.

10.9.Η συμμετοχή στο πρόγραμμα “BONUS CARD” της ART TOUR είναι δωρεάν και για το σκοπό πρέπει να ζητήσετε έκδοση κάρτας πελάτη σε κάποιο από τα γραφεία μας και να την  συμπληρώσετε ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στο www.arttour.gr

10.10.Σε περίπτωση που βρεθεί παράνομη χρήση της κάρτας μπόνους η ART TOUR διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κάρτα χωρίς προειδοποίηση και να μηδενίσει τους ήδη συγκεντρωμένους σε αυτήν πόντους.

10.11.Για παιδικά εισιτήρια ή εισιτήρια από προσφορές και σε τιμές προσφοράς, που αγοράστηκαν, πόντοι δεν συγκεντρώνονται.

11.Τροποποίηση και πρόσβαση στους γενικούς όρους

11.1.Οι παρόντες γενικοί όροι μπορούν να συμπληρώνονται και τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή από το μεταφορέα. Ο μεταφορέας υποχρεούται σε κάθε αλλαγή ή συμπλήρωση να ανανεώνει με τις αλλαγές τους κανόνες, δημοσιεύοντάς τους στην ιστοσελίδα www.arttour.gr

12. Μεταφορά κατοικίδιων ζώων Μεταφορά κατοικίδιων ζώων με την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ 19/6/2015

Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών (ΦΕΚ 1181/19-6-2015)

Άρθρο 4

β. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΖΩΑ

− Η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς με οδικά μέσα και μέσα σταθερής τροχιάς επιτρέπεται, με ευθύνη του επιβάτη και κατά την κρίση του οδηγού ή άλλου εντεταλμένου προσωπικού του μεταφορέα ανάλογα με τις συνθήκες πληρότητας του οχήματος/ συρμού και την ασφάλεια των επιβατών (με εξαίρεση τους σκύλους βοηθείας), εφόσον:

  • Είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς, κλειστού τύπου διαστάσεων έως 70εκ. x 40εκ. x 50εκ. για την περίπτωση των τακτικών αστικών γραμμών ή σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς, κλειστού τύπου διαστάσεων έως 50εκ. x 40εκ. x 35εκ. για την περίπτωση των υπεραστικών τακτικών καθώς και των έκτακτων γραμμών.

  • Συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχό τους.

  • Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου φέρει το ατομικό βιβλιάριο υγείας− διαβατήριο του ζώου.

  • Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου βρίσκεται πλησίον αυτού και μεριμνούν για τη μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών.

  • Τα τοποθετούν στους ελεύθερους χώρους των οχημάτων/ συρμών, εκτός των διαδρόμων, των σημείων εισόδου− εξόδου των επιβατών και επικύρωσης των εισιτηρίων ούτως ώστε να μη διακυβεύεται η ασφαλής μετακίνηση των υπόλοιπων επιβατών.

  • Στην περίπτωση υπεραστικών και ενδοκοινοτικών τακτικών και έκτακτων μεταφορών πρέπει να μεταφέρονται υποχρεωτικά εντός του χώρου των επιβατών και πάντως σε καμία απολύτως περίπτωση στο χώρο αποσκευών (περιλαμβανομένης της περίπτωσης ζώων μέσα σε δέματα).

− Ειδικώς, οι σκύλοι βοηθείας, ήτοι οι εκπαιδευμένοι σκύλοι οδηγοί τυφλών και σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρίες, καθώς και οι σκύλοι που βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης ως σκύλοι βοηθείας μεταφέ ρονται ως εξής:

  • Χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

  • Ο χρήστης ή εκπαιδευτής, κατά περίπτωση, του σκύλου βοηθείας φέρει και επιδεικνύει, όποτε του ζητείται από τους Ελεγκτές Κομίστρου ή τους ειδικά εξουσι οδοτημένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους, τα εκ του νόμου οριζόμενα παραστατικά που πιστοποιούν την επάρκεια εκπαίδευσής του ζώου (αν είναι εκπαιδευμένο ή τελεί υπό εκπαίδευση), την υγεία αυτού, όσο και ότι ο χρήστης ή εκπαιδευτής του σκύλου βοηθείας διαθέτει τη σχετική πιστοποίηση και αποδεικτικό χρήσης του ζώου.

  • Στην περίπτωση χρήστη ή εκπαιδευτή που είναι πολίτης της Ε.Ε. ή πολίτης τρίτης χώρας, αλλά μένει στην Ελλάδα για βραχύ χρονικό διάστημα, τότε τα απαραίτητα πιστοποιητικά, όπως έχουν εκδοθεί από επίσημο φορέα ή υπηρεσία της χώρας προέλευσης, πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση μακροπρόθεσμης παραμονής του χρήστη ή εκπαιδευτή στην Ελλάδα (π.χ. λόγοι εργασίας, μόνιμη παραμονή κ.λπ.), τα ως άνω πιστοποιητικά πρέπει να εί ναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από τις Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό (Πρεσβείες κ.λπ.), κατά τα οριζόμενα της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.

  • Ο χρήστης ή εκπαιδευτής, κατά περίπτωση, του σκύλου βοηθείας οφείλει όπως μεριμνά για τη διατήρηση της καθαριότητας του οχήματος/ συρμού και για την ανεμπόδιστη διέλευση και κίνηση των υπόλοιπων επιβατών εντός του οχήματος/ συρμού. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας, εφαρμογή έχουν οι γενικότερες διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί ευθύνης του κατόχου ζώου για ζημία που προκλήθηκε από αυτό σε τρίτον (άρθρο 924 ΑΚ).


13. Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών

Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών

24/06/2015

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Χρήστου Σπίρτζη σε ισχύ «Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών»

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστου Σπίρτζη, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚΤεύχος Β’ 1181 της 19ης Ιουνίου 2015) τίθεται σε ισχύ ο «Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς και μέσα σταθερής τροχιάς».

Ειδικότερα με τον Κανονισμό Δικαιωμάτων Επιβατών, που αφορά στα μέσα δημόσιας μεταφοράς( Λεωφορεία, Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος, Μετρό, Τραμ κ.λ.π.) θεσπίζονται:

–         Τα δικαιώματα των επιβατών, και ειδικότερα τα δικαιώματα αυτών σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστέρησης ή σε περίπτωση ατυχημάτων που συμβαίνουν κατά τη χρήση των οδικών μέσων δημόσιας μεταφοράς και έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο ή τραυματισμό επιβατών ή την απώλεια ή φθορά των αποσκευών τους.

–         Οι υποχρεώσεις των μεταφορέων, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας μηχανισμού διεκπεραίωσης καταγγελιών επιβατών, θέσπιση οδηγιών και διαδικασιών κατάρτισης προσωπικού του μεταφορέα που έχει άμεση επαφή με το ταξιδιωτικό κοινό για την ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας, καταβολής αποζημιώσεων σε επιβάτες κ.ά.

–         Οι όροι παροχής των υπηρεσιών των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και λοιπού επιβατικού μεταφορικού έργου προς τους επιβάτες.

–         Συγκεκριμένοι κανόνες που οφείλουν οι συγκοινωνιακοί φορείς να τηρούν κατά την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν με ιδιαίτερη έμφαση την αποφυγή διακρίσεων (άμεσων και έμμεσων) μεταξύ των επιβατών, παροχή όλων των σχετικών γενικών πληροφοριών για τη διαδρομή και τους όρους μεταφοράς κ.ά..

–         Οι ελάχιστες πληροφορίες αναφορικά με την εκτελούμενη διαδρομή που πρέπει να παρέχονται στους επιβάτες.